Статут школи

СТАТУТ

СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І – ІІІ СТУПЕНІВ №1

с. ГОРОДКІВКА

КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

(нова редакція)

2017

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 с. Городківка Крижопільський район Вінницька область є опорним закладом загальної середньої освіти (далі – Заклад освіти) визначено рішенням 9 сесії Крижопільської районної ради 7 скликання від 22.11.2016 року № 227 «Про опорні загальноосвітні навчальні заклади району».

1.2. Заклад освіти може входити до відповідного освітнього округу та забезпечувати реалізацію прав громадян на здобуття повної загальної середньої освіти с. Городківка, (населених пунктів: Леонівка, Петрунівка, Суха Долина, в яких відсутні заклади загальної середньої освіти, а також сіл Джугастра, Кісниця і інших населених пунктів).

1.3. Повне найменування Закладу освіти: Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 c. Городківка Крижопільський район Вінницька область.

Скорочене найменування: СЗШ І-ІІІ ст. №1 с. Городківка

Юридична адреса Закладу освіти:

24615

Вінницька область,

Крижопільський район,

село Городківка,

вулиця Лесі Українки, 3

1.4. Засновником Закладу освіти є Крижопільська районна рада (далі – Засновник), а уповноваженим ним органом управління – відділ освіти, молоді та спорту Крижопільської районної державної адміністрації. Відділ освіти, молоді та спорту Крижопільської районної державної адміністрації здійснює фінансування Закладу освіти.

1.5. Заклад освіти є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний код, може мати рахунки в органах казначейства, в банківських установах.

До Закладу освіти здійснюється організоване підвезення здобувачів освіти і педагогічних працівників (у разі потреби) із сіл Джугастри, Вільшанки, Гарячківки. У відповідності до чинного законодавства опорний Заклад освіти може мати територіально відокремлений структурний підрозділ – філію (філії), яка діє на підставі положення, що затверджене Засновником та визначає основні питання її діяльності.

За рішенням засновника кількість філій може змінюватись.

Філія не є юридичною особою.

1.6. Форма власності – комунальна.

1.7. Головною метою Закладу освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.8. Головними завданнями Закладу освіти є:

– виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка здобувачів освіти (учнів, вихованців) до подальшої освіти і трудової діяльності;

– забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

– виховання громадянина України;

– виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

– формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

– виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

– розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

– реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

– виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

– створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

– оновлення змісту освіти, розробка і апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання і виховання.

1.9. Заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Положенням про загальноосвітню школу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2010 року №778 (із змінами), Положенням про освітній округ, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010р. №777 зі змінами, іншими нормативно-правовими актами, власним Cтатутом.

1.10. Заклад освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним Статутом.

1.11. Заклад освіти несе відповідальність перед здобувачами освіти, територіальними громадами сіл освітнього округу, суспільством і державою за:

– безпечні умови освітньої діяльності;

– дотримання державних стандартів освіти;

– дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

– дотримання фінансової дисципліни.

– випускники закладу освіти одержують документи про освіту встановленого зразка.

1.12. У Закладі освіти визначена українська мова навчання.

1.13. Заклад освіти має право:

– визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу за погодженням із Засновником;

– визначати варіативну частину робочого навчального плану;

– в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

– спільно з вищими закладами освіти, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

– створювати у своєму складі групи (класи) з дистанційною формою навчання, з поглибленим вивчення окремих предметів, інклюзивні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами;

– використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників освітнього процесу;

-заклад загальної середньої освіти для здійснення статутної діяльності може на договірних засадах об’єднуватися з іншими юридичними особами, створюючи освітні, освітньо-наукові, наукові, освітньо-виробничі та інші об’єднання, кожен із учасників якого зберігає статус юридичної особи;

– отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

– залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

– розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.

1.14. У Закладі освіти створюються та функціонують:

– методичне об’єднання класних керівників;

– учителів початкових класів;

– творчі групи;

– психологічна служба тощо.

1.15. Медичне обслуговування здобувачів освіти та відповідні умови для його організації здійснюється відповідно до законодавства.

1.16. Взаємовідносини Закладу освіти з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

II. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Заклад освіти планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного, місячного планів. У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи освітнього закладу, визначаються перспективи їхнього розвитку.

Річний план роботи погоджується педагогічною радою та затверджується радою Закладу освіти.

2.2. Основним документом, що регулює освітній процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання. Робочий навчальний план Закладу освіти обговорюється на засіданні педагогічної ради та затверджується відповідним органом управління освіти.

2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники Закладу освіти самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4. Зарахування учнів до Закладу освіти здійснюється за наказом керівника на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють), а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу), до старшої школи – документ про відповідний рівень освіти.

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого закладу загальної середньої освіти. У разі переходу учня до іншого закладу загальної середньої освіти для здобуття загальної середньої освіти батьки або особи, які їх замінюють, подають до Закладу освіти заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого закладу загальної середньої освіти.

Про можливе відрахування учня батьки (особи, які їх замінюють) повинні бути проінформовані не пізніше ніж за один місяць у письмовій формі. У двотижневий строк до можливого відрахування письмово повідомляється орган управління освітою за місцем проживання учня. За сприянням відповідного органу управління освітою такі учні переводяться до іншого закладу освіти.

Рішення про відрахування із Закладу освіти дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, приймається лише за згодою органів опіки та піклування. За сприяння відповідного органу управління освітою такі діти переводяться до іншого закладу освіти.

2.5. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються Закладом освіти в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року.

Навчальний рік поділяється на семестри: І семестр, ІІ семестр.

2.6. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.7. З урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повина становити менш як 30 календарних днів.

2.8. Тривалість уроків у Закладі освіти становить: у 1 класі – 35 хвилин, у 2 – 4 класах – 40 хвилин, у 5 – 11 класах – 45 хвилин.

2.9. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою Закладу освіти і затверджується директором.

Тижневий режим роботи Закладу освіти затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у Закладі освіти проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

2.10. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.11. Визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється за 12-ти бальною системою.

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється вербально:

у 1 класі з усіх предметів інваріантної складової.

– у 2-4 класах з предметів інваріантної складової: «Інформатика», «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Основи здоров’я», «Фізична культура», «Я у світі» та «Трудове навчання»;

– у 1-4 класах з усіх предметів варіативної складової.

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12-бальною шкалою: з предметів інваріантної складової освітніх галузей: «Мови і літератури (мовний і літературний компоненти)», «Математика», «Природознавство».

У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів за 12-бальною шкалою.

2.12. Результати семестрового, річного оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником.

2.13. Порядок переведення і випуску учнів Закладу освіти визначається відповідно до вимог чинного законодавства та нормативних документів.

2.14. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступень навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається відповідним Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України.

2.15. Після успішного завершення навчання за освітньою програмою здобувачі освіти отримують відповідний документ про освіту. Порядок виготовлення, видачі та обліку документів про освіту, вимоги до їх форми та змісту визначаються законодавством.

III. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Учасниками освітнього процесу в закладі загальної середньої освіти є:

– здобувачі освіти (учні-вихованці);

– керівники;

– педагогічні працівники;

– психологи, бібліотекарі;

– інші спеціалісти;

– батьки або особи, які їх замінюють.

3.2. Права і обов'язки здобувачів освіти (учнів вихованців), педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3.3. Здобувачі освіти мають право:

– на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

– на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою закладу освіти;

– на доступ до інформації з усіх галузей знань;

– брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

– брати участь у роботі органів громадського самоврядування Закладу освіти;

– брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації освітнього процесу, дозвілля учнів;

– брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

– на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

– на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

3.4. Здобувачі освіти зобов'язані:

– оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

– дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку;

– бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

– дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

– брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

– дотримуватися правил особистої гігієни.

– дотримуватися єдиних вимог щодо учнівської форми.

Учні (здобувачі освіти) можуть залучатися до самообслуговування різних видів суспільно-корисної праці з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, норм і правил особистої гігієни та охорони здоров'я.

3.5. Педагогічними працівниками закладу освіти (його філій) можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.

3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю. Законом України "Про загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами.

Призначення на посаду та звільнення з посади інших працівників здійснюється директором Закладу освіти.

3.7. Педагогічні працівники мають право на:

– захист професійної честі, гідності;

– самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров'я учнів;

– участь в обговоренні та вирішенні питань організації освітнього процесу

– проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

– виявлення педагогічної ініціативи;

– участь у роботі органів громадського самоврядування Закладу освіти;

– підвищення кваліфікації, перепідготовку;

– отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку визначеному законодавством України;

– на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

3.8. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.9. Педагогічні працівники Закладу освіти зобов'язані:

– постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

– виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;

– сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

– дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;

– дотримуватися педагогічної етики;

– поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

– настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

– формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

– виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

– формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

– захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території Закладу освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

– додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку Закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки.

3.10. На посади педагогічних працівників приймаються особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки в закладах системи дошкільної та загальної середньої освіти.

3.11. Особи, які здобули вищу, фахову передвищу чи професійну (професійно-технічну) освіту за іншою спеціальністю та яким не було присвоєно професійну кваліфікацію педагогічного працівника, можуть бути призначені на посаду педагогічного працівника строком на один рік.

3.12. Особам, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, професійна кваліфікація педагогічного працівника може бути присвоєна закладом вищої чи післядипломної освіти або відповідним кваліфікаційним центром після одного року роботи на посадах педагогічних працівників, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, за умови успішного складення кваліфікаційного іспиту відповідно до кваліфікаційних вимог до педагогічного працівника чи відповідного професійного стандарту (за наявності).

3.13. Педагогічна рада Закладу освіти на основі пропозицій педагогічних працівників затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників (з відривом чи без відриву від освітнього процесу).

3.14. Підвищення кваліфікації є необхідною умовою атестації педагогічного працівника. Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника впродовж п’яти років не може бути меншою за 150 годин, з яких певна кількість годин має бути обов’язково спрямована на вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у частині роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

3.15. Педагогічний працівник проходить чергову атестацію не менше одного разу на п’ять років, крім випадків, передбачених законодавством.

3.16. Сертифікація педагогічного працівника відбувається на добровільних засадах виключно за його ініціативою.

За результатами успішного проходження сертифікації педагогічному працівнику видається сертифікат, який є дійсним упродовж трьох років. Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації педагогічним працівником.

3.17. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

– захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси дітей;

– звертатися до Закладу освіти, органів управління освітою з питань освіти;

– обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;

– брати участь у громадському самоврядуванні Закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування Закладу освіти;

– завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у Закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

– брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

– отримувати інформацію про діяльність Закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у Закладі освіти та його освітньої діяльності.

3.18. Батьки здобувачів освіти зобов’язані:

– виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

– сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

– поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

– дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

– формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

– особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

– формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

– виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

– дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку Закладу освіти.

3.19. Представники громадськості мають право:

– обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в Закладі освіти;

– сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню Закладу освіти;

– проводити консультації для педагогічних працівників; брати участь в організації освітнього процесу.

3.20. Представники громадськості зобов'язані:

– дотримуватися Статуту Закладу освіти, виконувати накази та розпорядження керівника, рішення Закладу освіти органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, тютюну, наркотиків тощо.

IV. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ

4.1. Управління Закладом освіти в межах повноважень, визначених законами та установчими документами закладу, здійснюють:

– засновник;

– уповноважений засновником орган управління освітою;

– керівник Закладу освіти;

– колегіальний орган управління Закладу освіти;

– колегіальний орган громадського самоврядування;

-інші органи, передбачені спеціальними законами та установчими документами Закладу освіти.

4.2. Керівництво Закладом освіти здійснює директор. Посаду директора може обіймати особа, яка є громадянином України, має вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Призначення та звільнення з посади керівника Закладу освіти здійснюється за рішенням Засновника або уповноваженого ним органу.

4.3. Призначення та звільнення заступників керівника Закладу освіти здійснює керівник Закладу освіти.

4.4. Керівник Закладу освіти здійснює повноваження відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших законодавчих актів та даного Статуту.

4.5. Директор Закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність Закладу освіти.

Директор є представником Закладу освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами Закладу освіти.

4.6. Директор Закладу освіти в межах наданих йому повноважень:

– організовує діяльність Закладу освіти;

– вирішує питання фінансово-господарської діяльності Закладу освіти;

– має право підпису банківських та фінансових документів;

– призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;

– забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

– забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

– забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю Закладу освіти;

– сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування Закладу освіти;

– сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників Закладу освіти.

– організовує підвіз учнів і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та до місця проживання відповідно до режиму роботи Закладу освіти;

– видає у межах своєї компетенції накази і контролює їх виконання;

– несе відповідальність за організацію освітнього процесу перед здобувачами освіти, батьками здобувачів освіти, педагогічними працівниками, Засновником, місцевими органами державної виконавчої влади;

– щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференції) колективу;

– виконує інші повноваження визначені чинними нормативними документами, Статутом.

4.7. У Закладі освіти функціонують методичні об’єднання, що охоплюють учасників освітнього процесу та спеціалістів певного професійного спрямування.

4.8. За ініціативою учасників освітнього процесу у Закладі освіти створюються органи громадського самоврядування.

У Закладі освіти може діяти:

органи самоврядування працівників Закладу освіти;

органи самоврядування здобувачів освіти;

органи батьківського самоврядування;

інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

4.9. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Закладу освіти є загальні збори (конференція) колективу Закладу освіти.

4.10. У період між загальними зборами діє рада Закладу освіти.

4.10.1. Метою діяльності Ради є:

– сприяння демократизації і гуманізації освітнього процесу;

– об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку Закладу освіти та удосконалення освітнього процесу;

– формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління Закладом освіти;

– розширення колегіальних форм управління Закладом освіти;

– підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією освітнього процесу.

4.10.2. Основними завданнями Ради є:

– підвищення ефективності освітнього процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

– визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку Закладу освіти та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню освітнього процесу; формування навичок здорового способу життя;

– створення належного педагогічного клімату в Закладі освіти;

– сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

– підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогічних працівників;

– сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

– підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення освітнього процесу;

– ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню вимог чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

– стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримці обдарованих дітей;

– зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та Закладом освіти з метою забезпечення єдності освітнього процесу.

4.10.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів школи II-III ступенів навчання, батьків здобувачів освіти і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами Закладу освіти.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.10.4. Рада Закладу освіти діє на засадах:

– пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

– дотримання вимог законодавства України;

– колегіальності ухвалення рішень;

– добровільності і рівноправності членства;

– гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання Ради може скликатися її головою або з ініціативи керівника Закладу освіти, Засновника, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови Ради.

Рішення Ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту Закладу освіти, доводяться в семиденний термін до відома педагогічного колективу, здобувачів освіти, їх батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації Закладу освіти з рішенням Ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету Закладу освіти.

4.10.5. Очолює Раду Закладу освіти голова, який обирається із складу Ради.

Голова Ради може бути членом педагогічної ради.

Головою Ради не можуть бути керівник Закладу освіти, його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються Радою.

Члени Ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності Закладу освіти, пов’язаної з організацією освітнього процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.10.6. Рада Закладу освіти:

– організовує виконання рішень загальних зборів;

– вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

– спільно з керівниками Закладу освіти розглядає і затверджує план роботи Закладу освіти та здійснює контроль за його виконанням;

– разом з керівниками Закладу освіти здійснює контроль за дотриманням Статуту Закладу освіти учасниками освітнього процесу;

– сприяє формуванню мережі класів Закладу освіти, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

– приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників Закладу освіти золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні», нагородження учнів похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» та похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;

– разом із педагогічною Радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

– погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

– заслуховує звіт голови Ради, інформацію керівника Закладу освіти та його заступників з питань освітньої та фінансово-господарської діяльності;

– виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

– виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

– вносить на розгляд педагогічної ради та місцевого органу управління освіти пропозиції щодо матеріального і морального заохочення учасників освітнього процесу;

– сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків здобувачів освіти (осіб, які їх замінюють) до участі в організації та проведенні оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

– розглядає питання родинного виховання, бере участь за згодою батьків здобувачів освіти або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які проживають у сім’ях із складними життєвими обставинами;

– сприяє інформуванню батьків щодо змін чинного законодавств в освіті;

– сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

– розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;

– організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

– розглядає звернення учасників освітнього процесу з питань роботи Закладу освіти;

– може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

Склад комісій та зміст їх роботи визначається Радою.

4.11. Заклад освіти формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднює таку інформацію на своєму веб-сайті або на веб-сайті Засновника:

– статут Закладу освіти;

– ліцензію на провадження освітньої діяльності;

– структуру та органи управління Закладу освіти;

– кадровий склад Закладу освіти;

– освітні програми, що реалізуються в Закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

– ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у Закладі освіти;

– мова (мови) освітнього процесу;

– наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);

– матеріально-технічне забезпечення Закладу освіти;

– результати моніторингу якості освіти;

– річний звіт про діяльність Закладу освіти;

– умови доступності Закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

– інша інформація, що оприлюднюється за рішенням Закладу освіти або на вимогу законодавства.

4.12. За рішенням керівника Закладу освіти бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно.

4.13. Штатний розпис Закладу освіти розробляється і затверджує Засновник на підставі Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

4. 14. Заклад освіти відокремлений від церкви (релігійних організацій).

4. 15. У Закладі освіти забороняється створення осередків політичних партій та функціонування будь-яких політичних об’єднань.

4.16. При Закладі освіти за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти піклувальна рада.

4.17. У Закладі освіти створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор Закладу освіти.

4.18. Педагогічна Рада розглядає питання:

– удосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу, планування та режиму роботи Закладу освіти та його можливих філій;

– переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

– підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у освітній процес досягнень науки та педагогічного досвіду;

– щодо морального та матеріального заохочення учнів та працівників Закладу освіти;

– участь в інноваційній та експериментальній діяльності;

– співпраця з вищими закладами освіти та науковими установами;

– педагогічна рада розглядає також інші питання, пов’язані з діяльністю Закладу освіти.

4.19. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб Закладу освіти. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання освітнього процесу.

V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

5.1. Матеріально-технічна база Закладу освіти включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, вартість яких відображена в балансі.

5.2. Майно Закладу освіти є об'єктом права спільної власності територіальних громад району.

5.3. Майно Закладу освіти передане йому засновником закріплено за ним на праві оперативного управління відповідно до чинного законодавства.

5.4. Заклад освіти відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.5. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна Закладу освіти проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані Закладу освіти внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.6. Для забезпечення освітнього процесу база закладу освіти складається із навчальних кабінетів, майстерень, а також спортивного, актового і читального залів, бібліотеки, архіву, радіоцентру, медичного, комп'ютерного кабінетів, їдальні, приміщення для технічного персоналу.

5.7. Заклад освіти має в користуванні земельну ділянку, де розміщуються зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

VI. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1. Фінансування Закладу освіти здійснюється Засновником або уповноваженим ним органом відповідно до законодавства.

6.2. Заклад освіти має право надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України. Засновник Закладу освіти має право затверджувати перелік платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

6.3. Фінансування здобуття повної загальної середньої освіти здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, у тому числі шляхом надання освітніх субвенцій місцевим бюджетам, коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

6. 4. Держава здійснює фінансування освіти осіб з особливими освітніми потребами (за наявності) за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

6. 5. Фінансування у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових послуг, а також придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, визначених індивідуальною програмою розвитку особи з особливими освітніми потребами, здійснюється за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, коштів місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством.

6.6. У разі одержання коштів з інших джерел бюджетні та галузеві асигнування Закладу освіти не зменшуються.

6.7. Заклад освіти є неприбутковою організацією та звільняється від оподаткування прибутку згідно чинного законодавства. Відповідно розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб категорично забороняється. Також передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, або зарахування до доходу бюджету в разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

6.8. Звітність про діяльність Закладу освіти ведеться відповідно до законодавства та вчасно складається і подається в установленому порядку до органів, яким законодавством України надано право здійснювати контроль.

VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

7.1. Заклад освіти має право укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки із закладами освіти, підприємствами, установами, організаціями, науковими установами системи освіти іноземних країн, міжнародними підприємствами, установами, організаціями, фондами тощо.

7.2. Заклад освіти має право провадити зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства на основі договорів, укладених ними з іноземними юридичними, фізичними особами, мати власний валютний рахунок, провадити спільну діяльність, у тому числі шляхом створення спільних підприємств (установ).

7.3. Заклад освіти, педагогічні, науково-педагогічні працівники, здобувачі освіти можуть брати участь у реалізації міжнародних проектів і програм.

7.4. Заклад освіти має право брати участь у програмах двостороннього та багатостороннього міжнародного обміну здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних працівників.

VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

8.1. Державний нагляд (контроль) за діяльністю Закладу освіти здійснюється з метою реалізації єдиної державної політики в цій сфері та спрямований на забезпечення інтересів суспільства щодо належної якості освіти та освітньої діяльності.

8.2. Державний нагляд (контроль) здійснюється центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальними органами.

8.3. Центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальні органи діють на підставі, в межах повноважень та у спосіб, визначені Законом України «Про освіту» та іншими законами України.

8.4. Єдиним плановим заходом державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої освіти, що забезпечує здобуття загальної середньої освіти, є Інституційний аудит закладу, що проводиться один раз на 10 років центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти.

Інституційний аудит включає планову перевірку дотримання ліцензійних умов.

8.5. Центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальні органи проводять позапланові перевірки у порядку, передбаченому Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

8.6. Громадський нагляд (контроль) здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю) – громадськими об’єднаннями та іншими інститутами громадянського суспільства, установчими документами яких передбачено діяльність у сфері освіти та/або соціального захисту осіб з інвалідністю, професійними об’єднаннями педагогічних і науково-педагогічних працівників, об’єднаннями здобувачів освіти, об’єднаннями батьківських комітетів та органами, до яких вони делегують своїх представників

8.7. Безпосередньо в Закладі освіти громадський нагляд (контроль) може проводитися виключно з дозволу керівника Закладу освіти, крім випадків, встановлених законодавством.

IX. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

9.1. Рішення, про реорганізацію або ліквідацію Закладу освіти приймає Засновник.

Реорганізація Закладу освіти відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Закладом освіти.

9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Закладу освіти, виявляє його дебиторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Засновнику.

9.3. У випадку реорганізації майно, права та зобов'язання Закладу освіти переходять до правонаступника відповідно до чинного законодавства.

9.4. Заклад освіти є таким, що припинив діяльність, з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про його припинення

Х. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ.

10.1. Внесення змін та доповнень до Статуту здійснюється за рішенням Засновника відповідно до чинного законодавства.